Salg- og leveringsbetingelser

Anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelser under får anvendelse på alle salg fra Kanan AS, så lenge ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

Kanan AS selger kun til bedrifter og offentlig sektor. Firmaattest og siste årsregnskap kan bli påkrevd av nye kunder. Kanan AS vil foreta en kredittvurdering og forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle produkter og data som finnes i Kanan AS sine prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted ved ordrebekreftelse, vil kundene bli underrettet om.

Priser

Alle priser og beløp er oppgitt eksklusiv mva. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser over +/-2%, tollsatser eller avgifter. Ingen pristilbud fra Kanan AS er gyldig for en periode på mer enn 7-syv dager, dersom ikke noe annet er avtalt. Tilbudet er først inngått når selger bekrefter ordren.

Bestilling og betaling

Bestilling kan gjøres på e-post eller telefon. For offentlig sektor og børsnoterte selskaper gis 25 dagers kreditt. Bedrifter, institusjoner og andre næringsdrivende kan innvilges inntil 25 dagers kreditt etter kredittvurdering. Vi forbeholder oss retten til å gi avslag på søknad om kreditt uten nærmere begrunnelse. Enkeltpersonforetak og NUF må betale kontant før levering finner sted.  Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Kanan AS seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav, eller å terminere bestillingen.

Salgspant – eiendomsrett

Kanan AS beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt med tillegg av omkostninger og renter i.h.t. lov om salgspant, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Levering og risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på lager effektueres omgående. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på kunden når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering. Varene kan ikke hentes hos Kanan AS.

Garanti

Garantien er begrenset til de ulike fabrikantenes garantitid. Garantien omfatter ikke feil eller mangler som er oppstått pga. kjøpers feilaktige bruk av varen. Garantien gjelder heller ikke følgeskader som påføres kjøper ved eventuelle feil på den leverte vare. Reparasjon dekkes kun når varen er returnert etter standard returbetingelser hos den enkelte produsent.

Mangler

Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Kanan AS ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering. Når Kanan AS foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende.

Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte Kanans selger / salg <at> kanan.no. Ved eventuell retur plikter kunden å følge Kanan AS sine særskilte returbetingelser som gjelder sammen med alminnelige salgsbetingelser. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold. 

Retur

Bestilte varer som ikke hentes og som sendes i retur uten avtale og varer uten feil eller mangler, som allikevel ønskes returnert, blir belastet mottaker med minimum 25% av varens pris på returdagen / minimum 500 kroner. Ikke lagerførte varer tas ikke i retur og blir fakturert kunden i sin helhet ved eventuell retur som ikke er skriftlig avtalt. Varer som er levert i avtalt antall og utførelse tas bare i retur etter godkjennelse i henhold til våre særskilte returbetingelser.  Retur forutsetter først godkjennelse fra produsent, før lisenser kan tas i retur.  Produsentene godkjenner kun slik retur, like etter at bestilling har funnet sted, og ikke etter at produktene er tatt i bruk. Det påløper et gebyr på 25% av varens pris returdagen / minimum kr 500,- kroner for retur som følge av at kunde ombestemmer seg etter bestilling.  

Erstatning

Kanan AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Kanan AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt. Kanan AS har intet ansvar for økonomiske tap som påføres kjøper så som uteblitt gevinst, forventet besparelse, tap av inntekt, tap av omdømme eller andre indirekte skader, selv om Kanan AS blir gjort oppmerksom på muligheter av at sådan skade kan oppstå. Skulle Kanan AS bli pålagt erstatningsansvar etter lovgivningen skal erstatningsbeløpet være begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Kanan AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

Force majeur

Er Kanan AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Kanan AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Enhver tvist med utspring i denne kontrakt forutsettes søkt løst ved forhandlinger.  Såfremt enighet ikke oppnås ved forhandlinger, skal tvisten avgjøres etter norsk rett med Follo tingrett som verneting.  Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.