Bærekrafts-manifest

Enkelte bedrifter velger å sertifisere sine ansatte i forhold til bærekraft. Det vitner om at bærekraft nå har begynt å bre om seg, og fått økt oppmerksomhet, og det synes vi i KANAN er utrolig bra!

KANAN har bærekraft som del av vårt DNA!


Hjerteøksa i Haugen, samt de andre deleøksene som ble brukt til delemarkeringer i skogen, og merking av tømmer i forkant av fløtinga
Hjerteøksa i Haugen, samt de andre deleøksene som ble brukt til delemarkeringer i skogen, og merking av tømmer i forkant av fløtinga

Her er noen av våre viktigste standpunkt i bærekrafts sammenheng:

Daglig leder sin Think fra år 2000.
Daglig leder sin 2000 mod. – Think.
 1. Energi og strøm.
  Vi er konstant opptatt av å spare eller redusere vårt energiforbruk, og har således for lengst flyttet fokus fra bensin og diesel til strøm – og har den siste tiden også forsket litt på hvordan vi kan lagre solenergi på andre måter enn i ett batteri.

  Eksempler: Kun 1 av våre 3 styrerepresentanter har bil, resten baserer seg på bildelingsordninger, og sparer med dette ennå mer energi ved kun å legge beslag på bil når de har ett transportbehov.
  Daglig leder kjøpte sin første brukte EL-bil på bilauksjon i 2003, noe som vitner om at vi var tidlig ute med fokus på bærekraftige løsninger. (EL-bil nummer 222 i Norge, kjøpt brukt.) I 2013 hadde han tilbakelagt 100.000 km i den samme bilen, og reduserte derfor energibehovet sitt betraktelig ved at EL-bilen kun brukte 1/10 av energien tidligere biler hadde forbrukt. I 2023 er det fortsatt EL-bilen som gjelder, og den fyller nå hele transportbehovet.
  Vi har vanlige kontorplasser og leier kontor i ett eldre kontorbygg som var så fremtidsrettet da dette ble bygget at det nylig har vunnet miljøpriser for sin fremtidsrettede utforming, og energisparing. Her deler daglig leder kontor med andre egne ansatte, og bedriften deler areal / felles areal / kantine / resepsjon m.m. med andre bedrifter, og på den måten bruker vi ikke mer energi enn det som strengt tatt er nødvendig. Fjernvarmeløsningen fra REO er også med på å holde energibehovet i bygget på et lavt nivå. Vi har utstrakt bruk av hjemmekontor og kontoret ligger i nærmiljøet, noe som gjør det mulig å sykle og også gå til jobb!
  .
 2. Resirkulering
  Vi resirkulerer det vi kan, men har svært lite søppel fra vår virksomhet.

  Eksempler: Siden KANAN ikke leverer fysiske varer, så har vi ikke utfordringer knyttet til embalasje, frakt av varene, svinn, søppel eller gjennvinning av utrangert utstyr. Vi har heller ikke varer på lager. Vår forretning er kun bygget opp rundt distribusjon av programvare, og leveranse av løsninger etter at kunden har bestemt seg for hva de vil kjøpe. Altså tilsvarende en “build-to-order”, filosofi for de som jobber med fysiske varer. Vi kildesorter papir fra aviser, reklame eller brev vi mottar – og sørger således for en optimal sortering av det søppel som skapes fra en vanlig kontor-arbeidsplass. I bygget hvor vi leier kontor, kildesorteres så dette videre og det som kan gjenvinnes til ny energi leveres på forbrenningsanlegget REO, der dette omgjøres til fjernvarme for bedrifter og husstander i Stor-Oslo. Bygget som ble reist for et internasjonalt stort konsern som har flyttet ut av bygget, og kontorplassene gjenbrukes nå av en rekke mindre selskaper og oppstartsvirksomheter.
  .
 3. Lønn
  I KANAN får alle lønn i forhold til innsats. Vi håper at ansatte skal tjene mer enn daglig leder, og også spare mer kostnader enn daglig leder.

  Eksempler: Ansatte får betalt ut fra ytelse, slik at jo mer man yter og skaper av netto verdi, jo mer tjener man, og til forskjell fra andre bedrifter så er det ikke noe tak på hvor mye en ansatt her kan tjene. Både eiere og ansatte skal alle ha felles interesse av å skape verdier som gir opphavet til gode lønnsbetingelser.
  .
 4. Frihet
  Vi heier på våre ansatte og oppfordrer alle til å organisere seg, noe som vi mener at er ett litt forsømt område innenfor teknologibedriftene her i landet generelt sett. Likeså er vi opptatt av menneskerettigheter og opptatt av å få avskaffet alle former for slaveri.

  Eksempler: I KANAN er bedriften organisert i en arbeidsgiverorganisasjon, og mål oss gjerne mot andre, for her er 100% av de ansatte organisert i arbeidstager organisasjoner. (Målt ved utgangen av juni 2023). Nye ansatte oppfordres til å organisere seg, og til å lære og erfare fra arbeidstager-organisasjonen hvordan de best kan bidre i den videre positive utviklingen av bedriften slik at vi sammen skaper en sikker, bærekraftig og trygg arbeidsplass til glede for ansatte, eiere og ikke minst langsiktige kunder.
  .
 5. Inkluderende arbeidsliv og likestilling
  Vi oppfordrer alle som har noe vesentlig å tilføre vår bedrift, om å kontakte oss for mulig jobb. Vi har ikke mulighet til å gi jobb til alle, men hører gjerne fra de som mener at de har noe ekstraordinært å tilføre oss – her er det ikke noen kvotering uten at den beste kandidaten vil vinne.

  Eksempel: I 2023 har vi engasjert en pensjonist som tidligere har vært uføretrygdet og har stått noe utenfor arbeidslivet, og som derfor ikke får nok i alderspensjon til å kunne leve av sin pensjonen. Han selger nå inn KANAN til nye kunder. Stein kom best ut av alle vi har evaluert di siste årene, i forhold til nettopp denne salgs-oppgaven, og han var derfor et klart førstevalg. Vi har trua – og heier på Stein!
  .
 6. Korrupsjon og hvitvasking
  KANAN tar sterk avstand fra alle former for korrupsjon. Vi er likeså opptatt av å unngå mulige former for hvitvasking.

  Eksempel: Vi er ikke involvert utilbørlig på kundens side, på en slik måte at vi eksempelvis dikterer hva kunden skal be om i sine anbudsprosesser eller i innkjøpssammenheng. Dvs. at vi jobber med kunder som har egne IT-ansvarlige / innkjøpsansvarlige som ivaretar kundens interesser og ansvar på en forsvarlig måte, og så understøtter vi gjerne disse i forhold til kundens valg på best mulig måte ved å dele av vår spesialist-kompetanse. Vi håndterer prosessene vi er involvert i, som om vi selv skulle vært kunden.
  .
 7. Sløsing 
  I KANAN er vi opptatt av å eliminere alle former for sløsing.

  Eksempel: Vi har ikke store konsulent avdelinger som skal ha kontor plass i reserve og som trekker ressurser enten de er ute på oppdrag hos kundene eller ikke, siden hele forretningen er styrt av «build-to-order» tankegangen, og vi kjapt kanaliserer ressursene dit behovet er størst. Vi leier evt. ekstra kontorplass ved midlertidige behov fremfor å sitte på store og dyre kontorbygg med mye ledig kapasitet.

  Vi har sammenlignet vårt kostnadsnivå med våre største konkurrenter, og ser at vi til tross for at vi er et mye mindre selskap har lavere gjennomsnittlige kostnader enn de største forhandlerne her i landet.
  .
 8. Økonomi
  Det er viktig å ikke selge skinnet før bjørnen er skutt.

  Eksempel: Vi er opptatt av at vi må tjene penger før vi kan bruke penger – og dette gjennomsyrer også alt fra eiere til daglig leder og våre ansatte. Vi bygger stein på stein, og fremfor å lånefinansiere forretningsveksten, så baserer vi den organiske veksten på en selvfinansiert forretningsmodell med god samhandling mellom kunder og ansatte, som finansierer videre vekst for selskapet som igjen gir trygge arbeidsplasser for de ansatte, og stabile og langsiktige kundereleasjoner for kundene.

  Vi har sammenlignet vår bruttomargin med våre største konkurrenter, og ser at de opererer med dobbelt så høy margin.

  Samtlige ansatte har betalt ekstra skatt hvert år, og bidrar således positivt ved å låne ut penger til den norske statskassa, slik at det norske velferdssamfunnet kan videreføres. Vi hadde gjerne sett at politikerne la forholdene bedre tilrette for en fri konkurranse ikke minst i anbudssammenheng, og at rammevilkårene ble bedre for oppstartsbedriftene som utfordrer de etablerte virksomhetene som gjerne kanaliserer mye av overskuddet ut av landet.
  .
 9. Samfunnsansvar
  Vi gir gaver etter evne til noen få frivillige organisasjoner, som vi vurderer at prøver å løse krevende men viktige samfunnsproblemer i inn og utland.

  Eksempler: Vi har gitt bidrag til kreftforeningen, til mental helse ungdom og til et prosjekt som har bygd et hus for hjemløse. I huset med de hjemløse hjelpes disse ut i jobb ved at de lager mat til andre som også befinner seg i svært krevende livssituasjoner, slik at de får et daglig måltid. Vi har også valgt å sponse en ung idrettsutøver på sin vei for å lykkes i idretten. Det er som det står på surstoffmaska på flyene – “husk å hjelpe deg selv, før du hjelper andre”. Det gjelder altså å sette på sin egen maske først så man blir i stand til å hjelpe, men så snart denne er på plass, så er det tid for også å hjelpe de rundt seg.
  .
 10. Varsling – Whistle blowing
  Er det noe som ikke stemmer – så gi beskjed til styreformann lars(a)kanan.no.

  Eksempler: Vi jobber hver dag for å levere bærekraftige løsninger til våre kunder, forankret helt tilbake i vårt bærekrafts-DNA, og håper at våre kunder verdsetter dette fokuset. Samtidig vil vi gjerne ha tilbakemeldinger om noen ser områder der vi har rom for å forbedre oss ytterligere.
  .

Tenker du at dette kan være tomme ord, så er det slik at “Rett skal være rett – og rett og sandhet skal seire” og det meste er faktisk “hugget i stein” på Vatneberget; Bærekrafts-DNA / Historikken er samlet på Vatneberget:


Vi tenker: “En statlig rangering av alle landets forhandlere ut fra bærekraft, kombinert med en frihet for offentlige virksomheter til fritt å dreie noen av innkjøpene mot mer bærekraftige forhandlere, og så heller la dette erstatte noen av dagens krav som idag dekkes igjennom anbud, avtaler og dyr og tung administrasjon – hvor også tilløp til korrupsjon kan spores – mener vi at ville kunne bedre økonomien i Norge totalt sett…”

Bærekraft gjennomsyrer instinktivt våre beslutninger – store som små. 

På lik linje med at vi er opptatt av å spare på eksempelvis strøm og energi, så er vi også opptatt av å redusere kostnadene for våre kunder. Eksisterende kunder vil ha erfart at vi har uoppfordret foreslått løsninger for å redusere lisenskostnadene deres – enten det gjelder bytte til andre lisenser, nye avtaleformer, “commit” perioder eller andre løsninger som vil kunne gi kundene kortsiktige eller aller helst langsiktige besparelser. Slik at vi prøver gjerne å “overføre” deler av vårt bærekrafts DNA til de gode og viktige kundene våre.


Deler av KANAN& gjengen på toppen av Reinebringen i Lofoten i 2022

Sjekk evt. også – KANAN og vår historie.
Her er det noen punkter i forhold til Adobe og bærekraft.
Adobe i forhold til etikk, inkludering og verdikjeden.

Hører gjerne fra deg! Fortsatt GOD DAG til deg og dine!